Vedtægter

Vedtægter for Fonden Store Torøje§1

Fondens navn er "Opholdsstedet Store Torøje"


§2

Fondens hjemsted er Amagervej 3, Store Torøje, 4640 Faxe


§3

Fondens formål er at drive et socialpædagogisk opholdssted for unge, som har brug for støtte
fagligt, socialt og personligt. Det drejer sig om unge med særlige behov -unge med sociale, personlige

og faglige problemer. Formålet er ar støtte de unge, således ar de har mulighed for at uddanne sig og

udvikle sig bredt: Skolemæssigt, fagligt uddannelsesmæssigt, kulturelt, personligt og medmenneskeligt.

Formålet opnås gennem etablering og drift af et socialpædagogisk opholdssted godkendt efter
lov om social service § 66.


§4

Fondens bestyrelse består af S medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Stifterne udpeger fondens første bestyrelse. Medlemmerne
udpeges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder kompetencer inden for det
socialpædagogiske/uddannelsesmæssige/ledelsesmæssige område.


§5

Afgår et bestyrelsesmedlem, skal en ny person udpeges uden ugrundet ophold, således at
bestyrelsen altid består af S personer.
Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december og således, at
der altid vælgesfudpeges 2 medlemmer til bestyrelsen i de lige år og 3 medlemmer i de ulige år.
Første gang den 1. januar 2002. Genvalg/udpegning kan finde sted.


§6

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær.
Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig
i det år, hvor bestyrelsen er udpeget u henhold til§ 4.


§7

Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.
Mødet indkaldes med 10 dages varsel. Bestyrelsen kan beslutte at afholde møder, der er
indkaldt med kortere varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.


§8

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, dog jf. reglerne vedrørende opløsning og

fundatsændring. Ved stemmeflerhed er formandens stemme afgørende.


§9

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af opholdsstedet, og er ansvarlig overfor
tilsynsførende myndighed for, at opholdsstedets økonomi og drift er i overensstemmelse med
denne vedtægt, loven om social service og andre regelsæt om socialpædagogiske
opholdssteder.


§10

Bestyrelsen ansætter og afskediger opholdsstedets leder samt øvrigt personale.
Den daglige ledelse varetages af lederen efter nærmere retningslinjer og bestyrelsen kan
bemyndige lederen til -i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar -at udøve
beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.
Overfor bestyrelsen har lederen ansvaret for den daglige ledelse og drift af opholdsstedet,
herunder den løbende kontakt med godkendende myndighed og de unges hjemkommuner,
forældre m.v. og for, at opholdsstedet drives i overensstemmelse med den meddelte
godkendelse i henhold til §66 i lov om social service.


§11

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.


§12

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år
frem lægges inden den 1 april hvert år.
Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drift, anlægs -og
etableringsudgifter samt formue bevægelser.
Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsførende myndighed til orientering.
Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning og eventuelle
godkendelses betingelser, skal revideres af en afbestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift, og at budgettet
fremsendes til godkendende myndighed til godkendelse efter gældende regler herfor
tilsynsførende myndighed.


§13

Bestyrelsen kan meddele post-, giro-, og bank fuldmagter til den/de personer, som forestår
den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.
Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et
beløb fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen.
Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og lederen i forening
eller af lederen og 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være næstformand) i forening.


§14

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt
driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf eller til
nedsættelse af næste års opholdsbetaling -dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til
konsolidering, efter godkendelse fra tilsynsførende myndighed.


§15

For fondens forpligtigelser hæfter alene dens formue.


§16

Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes af
bestyrelsen på 2 på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds
mellemrum. Kun væsentlige vedtægtsændringer skal godkendes af Civilstyrelsen.
Socialtilsynet er fondsmyndighed for øvrige vedtægtsændringer.
l tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede
formål efter indstilling fra 4/5 afbestyrelsen og godkendes af tilsynsførende myndighed.
Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen 10.000,-kr. som er indbetalt kontant.Tiltrådt af bestyrelsen


Dato:

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903