Om St. Torøje

Værdigrundlag


Værdigrundlag for Opholdsstedet Store Torøje


På Opholdsstedet Store Torøje arbejder vi specifikt og målrettet med det enkelte barn, med fokus på nærvær og relationer i et

anerkendende pædagogisk miljø med barnet i centrum.


På Store Torøje møder børnene voksne, der gennem nærvær og omsorg skaber trygge og overskuelige rammer.


Det er vores grundtanke, at mennesker skabes og udvikles i sociale relationer. Vores pædagogiske tilgang bygger på anerkendelse

og en positiv relation. Med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkeltes ressourcer skaber vi motivation til og rum for at barnet

alene og i fællesskab med andre, kan øve sig på og udvikle sig til at kunne tage ansvar for og få indflydelse på eget liv.


Vi tilstræber et miljø, der er præget af god kommunikation, hvor alle oplever at blive hørt, komme til orde og føle sig trygge.

Basisoplysninger


Opholdsstedet Store Torøje


Adresse: Amagervej 3, 4640 Faxe


Kommune, Region: Faxe Kommune, Region Sjælland


Opholdsstedet telefon:  25 55 09 03


Website: www.sttoroje.dk


Email: helle@sttoroje.dk


Organisationsform: Fond.


Oprettelsesår: 2001


Leder: Helle Christensen


Antal pladser: 9


Åbne døgn: Ingen lukkede døgn. Der er mulighed for hjemrejse hver anden weekend.


Indmeldelse: Børn/unge kan indskrives året rundt, og har alderen 7-14 år på indskrivningstidspunktet.

Målsætning


At indsatsen i forhold til barnet/den unge bliver koordineret med alle implicerede parter.


At skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet.


At opnå stabilitet i børnenes/de unges relationer til voksne, forældre og andre børn/unge på og uden for opholdsstedet. 


At sætte barnet/den unge i centrum i eget liv.


At skabe basis for at barnet/den unge kan orientere sig på ny og gøre nye tiltag i deres liv.


At støtte børnene/de unge i forhold til de ønsker og drømme de har for deres liv.


At skabe den nødvendige tryghed for barnet/den unge, så han/hun kan og tør afprøve nye tiltag og gøre deres egne erfaringer

i forhold til ønsker og drømme.


I målsætningen er Opholdsstedet Store Torøje opmærksom på at leve op til servicelovens formål om at give særlig støtte til børn og

unge ved at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan

opnå de samme muligheder for personlig udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende

Metode


Relation - Anerkendelse - Kommunikation - Nærvær


Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber

vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker.


Åben dialog handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og

ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser.


Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer,

sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation.
Det ambitions frie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendigt

at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en ”spændetrøje” på dem.


Tillid er baseret på at vi som voksne skal være til at stole på. Vi skal holde hvad vi lover, og ikke love mere end vi kan holde.


Vælg din holdning og gør en forskel, er princippet om at vi som pædagoger vælger hvilken holdning eller indstilling til dagen, vi møder op

på arbejde med. Hvis vi vælger et positivt afsæt får det en afsmittende effekt, dels på vor egen indsats men også på børnene/de unge og kollegaerne. Vi gør en forskel ved at være bevidste om os selv og være til stede for børnene/de unge, så vi altid kan følge op på særlige

situationer, og på hvad der ”fylder” hos børnene/de unge lige nu.

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903