Persondatapolitik

Persondatapolitik


Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig


 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Opholdsstedet Store Torøje er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 


Opholdsstedet Store Torøje

Amagervej 3
4640 Faxe

Tlf.: 25550903

EMAIL: helle@sttoroje.dk

CVR: 26551838 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


• Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlingsaktivitet på områder der dækker personoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet

dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra b


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen


Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde

en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte

behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.3. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnr.

CPR nummerSærlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

databehandlere5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer


Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


 

6. Opbevaring af dine personoplysninger


Medarbejders personoplysninger gemmes i op til 5 år efter endt kontrakt forhold.

Medicinal information slettes efter 10 år.

Alle andre borger informationer slettes 3 år efter endt kontrakt forhold med pågældende dataansvarlige kommune.7. Retten til at trække samtykke tilbage


Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke

tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på

baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke,

har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset

behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre

indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at

få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.9. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


10. Klage til Opholdsstedet Store Torøje


Den dataansvarlige for Opholdsstedet Store Torøje er ansvarlig for, at behandle dine rettigheder i forhold til punk 8 i denne politik.

Ønsker du at klage kan du bruge følgende kontakt informationer:


Helle Christensen 

Telefonnummer: 25550903

© 2019 - all rights reserved - www.sttoroje.dk - Amagervej 3 - 4640 Fakse - Tlf: 5671 0903